1a (FILEminimizer) 1b (FILEminimizer) 2 (FILEminimizer) 3 (FILEminimizer) 4 (FILEminimizer) 5 (FILEminimizer) 6 (FILEminimizer) 7 (FILEminimizer) PN2 (FILEminimizer) PN3 (FILEminimizer) PN222 (FILEminimizer) PN223 (FILEminimizer) PNC2 (FILEminimizer) PNC3 (FILEminimizer) PN MT1 (FILEminimizer) TD1 (FILEminimizer) TD2 (FILEminimizer) TT1 (FILEminimizer) TT2 (FILEminimizer) TT3 (FILEminimizer) TT4 (FILEminimizer)

Dự án chung cư Diamond Fower Tower

Năm hoàn thành : 2016
Địa điểm : Hà nội