1 (FILEminimizer) 2 (FILEminimizer) 3 (FILEminimizer) Ngu 1 (FILEminimizer) Ngu 2 (FILEminimizer) Ngu 3 (FILEminimizer) Pk2 (FILEminimizer) PK1 (FILEminimizer) PK3 (FILEminimizer) PK4 (FILEminimizer)

Dự án chung cư Dolphin

Năm hoàn thành : 2016
Địa điểm : Hà nội