phong hop v1 (FILEminimizer) phòng họp v2 phòng mr Đức phòng mr Vân(1) (FILEminimizer) phòng mr Vân(2) (FILEminimizer) tt1 (FILEminimizer) tt2 (FILEminimizer) tt3 (FILEminimizer)